CREANT SENSACIONS

Instal·lació de lluminàries Underground a l'Estany de Banyoles. Un projector ideal per instal·lar-se en paviments, terres, carrers i amb un total respecte per les zones protegides o d'un alt interés natural. El color utilitzat per aquesta instal·lació és PC Ambre, un LED amb les mateixes prestacions d'eficiència que la tecnologia LED, però amb el valor afegit de la protecció cap al medi ambient i la inocuïtat cap a la fauna i a les especies del medi natural que hi habiten.L'Underground és un projector ideal per crear un ambient únic i especial, aportant la il·luminació necessària sense eclipsar l'element arquitectònic o l'espai natural a il·luminar.